کد خبر: 94884
افزایش گازگرفتگی در نیمه اول سال 98
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که در نیمه نخست امسال، ۲۲۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست داده‌اند.

آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در نیمه نخست سال جاری، ۲۲۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱9۴ نفر بود، ۱۴.9 درصد افزایش یافته است.

در این مدت از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور، ۱6۰ نفر مرد و 6۳ نفر زن بودند این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ مرد و 5۳ زن بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

در این مدت استان های تهران با 5۰، آذربایجان شرقی با ۲7، خراسان رضوی با ۱9 و اصفهان با ۱7 فوتی و پس از آن ها فارس با ۱۴، کرمانشاه با ۱۲ و مازندران با ۱۱ فوتی بیشترین تلفات گازگرفتگی را به خود اختصاص دادند.

آمار تلفات گازگرفتگی در دیگر استان ها کمتر از ۱۰ مورد و در پنج استان صفر گزارش شده است.

آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد بیش از 7۰ درصد تلفات مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم هر سال است، به نحوی که از 7۴9 فوتی مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال ۱۳97، 7۴.۱ درصد طی شش ماهه دوم سال جان خود را از دست دادند و این درصد به طور تقریبی در دیگر سال ها نیز تکرار شده است.

با توجه به برودت هوا و استفاده از وسایل گرمایشی در نیمه دوم هر سال، آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این مدت با رشد قابل توجهی نسبت به نیمه اول سال همراه است؛ در سال ۱۳97 در مجموع 7۴9 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند که 555 نفر از آنان در نیمه دوم سال جان باخته اند. در نیمه دوم سال گذشته بیشترین آمار تلفات گازگرفتگی با ۱۳7 فوتی در دی ماه و پس از آن با ۱۳5 فوتی در بهمن ماه به ثبت رسیده است.

هر چند آمار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با کاهش جزئی ۲.۲ درصدی مواجه بود اما طی پنج سال گذشته از سال ۱۳9۳ تا ۱۳97 سه هزار و 6۰۳ نفر در کشور جان خود را بر اثر گازگرفتگی از دست دادند که بیشترین آن با 8۳6 فوتی در سال ۱۳95 و کمترین آن با 6۲6 نفر در سال های ۱۳9۳ و ۱۳9۴ به ثبت رسیده است.